I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://kfpoland.org/ jest Fundacja Kościuszkowska Polska Kopernika 11 m 8, 00-359 Warszawa, adres poczty elektronicznej: warsaw@thekf.org, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, zwaną dalej „Administratorem”.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://kfpoland.org/ w przypadku skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania ze świadczonych usług.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane są przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

PODSTAWA PRAWNA

W trakcie korzystania z formularza kontaktowego przetwarzane są dane tj. imię, nazwisko, adres e-mail:

Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

III UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

IV DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: warsaw@thekf.org.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V PLIKI COOKIES

Strona używa plików, tzw. cookies dla prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. Zapisywane są one przez oprogramowanie strony internetowej na komputerze osoby odwiedzającej stronę internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

STRONA WYKORZYSTUJE NASTĘPUJĄCE TYPY PLIKÓW COOKIES:

1) Cookies sesji: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesji nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera osób odwiedzających stronę internetową.

2) Cookies stałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Osoby odwiedzającej i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies stałych, tworzonych przez stronę internetową, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za zgodą osoby odwiedzajacej (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób stały.

Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia zapisywania plików cookies na komputerze poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić dane Klientów zgodnie z normami bezpieczeństwa i zachowania poufności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.